top of page

CBK - GDPR

Privatlivspolitik for Charlottenlund  Badminton Klub (i det følgende benævnt CBK)

I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i CBK behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af CBK.

 

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af CBK. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

CBK er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. CBK kan kontaktes her: Charlottenlund Badminton Klub, Maltegårdsvej 18, 2820 Gentofte,  Telefon: +45 25128214 Mail: cbkfjer@mail.tele.dk

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i CBK, hvilket omfatter:

 •   orientering om aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad

 •   håndtering af adgang til spil på banen

 •   registrering af dine resultater individuelt og på hold

 •   turneringsplanlægning og -afvikling

 •   håndtering af dine rettigheder som medlem i henhold til vedtægterne

 •   opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent

 •   afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter

 •   brug af situationsbilleder taget i og omkring CBKs hal på klubbens hjemadresse både i

     dagligdagen og under turneringer

 •   registrering og offentliggørelse af vundne større mesterskaber, vindere af diverse

     individuelle turneringer samt resultater af holdkampe på hjemmeside, på sociale medier

     og i klubhuset

 •   administration af CBKs officielle hjemmeside og anden relevant nyhedsformidling

 •   udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben

 •   opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende 

Persondata i CBK

 •   oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder

 •   hvis du som frivillig indtræder i CBKs bestyrelse, eller i et af CBKs udvalg, vil dine

     kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon samt eventuelt billede (sidstnævnte med dit særskilte samtykke) blive delt med klubbens    medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan               klubbens medlemmer kan kontakte dig.

 •   Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for   at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af CBK. Kategorier af personoplysninge

Vi behandler personoplysninger på medlemmer

 • Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

  Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form afregistrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt badmintonrelevante oplysninger som tidligere hjemklub og eventuelle historiske registreringer af din styrke (ranglister m.v.).

   

 • For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 • CBK har i en længere årrække indhentet børneattester for den kreds af trænere, der i dagligdagen beskæftiger sig med klubbens ungdom, hvilket følger reglerne hos Gentofte Kommune som en konsekvens af mulighederne for at modtage diverse tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Deling af persondata - Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere

 • CBK benyttede økonomisystem

 • Badminton Danmark som specialforbund for Danmark

 • Badminton København som lokal kreds for København.

 • Det af CBK benyttede lønningssystem

 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling

 • Bank

 • Politiet, når vi indhenter børneattester

 • Rådgivere som revisor m.v.

 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT ved gavedonationer

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

 • Personoplysningerne behandlet af CBK indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind.

 • Persondata i CBK

 • Opbevaring af dine personoplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Hvis du efter udmeldelse af CBK, vælger at indmelde dig i en anden idrætsforening, der hos CBK ønsker at indhente viden om din betalingsstatus hos CBK, vil CBK orientere herom, hvilket også vil være tilfældet, hvis du har forladt CBK med gæld til klubben.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, og får du kendskab til sådanne, opfordrer CBK dig til – uden ophold – at søge disse data ændret. Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse

 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Persondata i Charlottenlund Badminton Klub - Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger påwww.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.

Bestyrelsen

Charlottenlund Badminton Klub 

bottom of page