CBK - Vedtægter

Navn, hjemsted og formål


§ 1. Klubbens navn er Charlottenlund Badminton Klub (C.B.K.). Dens hjemsted er Gentofte Kommune, og dens postadresse er Maltegårdsvej 18, 2820 Gentofte.


§ 2. Klubben er gennem Badminton København (kreds) medlem af Badminton Danmark (forbund) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og derved tilsluttet The International Badminton Federation (I.B.F). Klubben samt dens medlemmer er underkastet de love og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.


§ 3. Klubbens formål er ved dyrkelse af badmintonidrætten (almindelig træning, deltagelse i turne- ringer, opvisninger og lignende) at dygtiggøre sine medlemmer i nævnte idræt samt udbrede interessen for denne.


§ 4. Som medlem kan optages enhver uberygtet mand og kvinde, når anmodningen herom rettes til klubbens bestyrelse, og denne godkender optagelsen. Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med tilladelse fra den pågældendes forældre eller værge. Ingen, der slettes på grund af restance fra medlemskab i en under DIF hørende klub, kan optages som medlem, før restancen er betalt.


§ 5. Leje af en tildelt bane er bindende fra indgåelsen til 31. maj hvert år, indenfor hvilket tidsrum udmeldelse ikke kan finde sted. Dispensation herfra kan gives af bestyrelsen efter skriftlig an- søgning. Ethvert medlem skal til enhver tid holde klubbens ledelse underrettet om sin post- adresse.


§ 6. Medlemmerne er underkastet klubbens love samt de af bestyrelse og spilleudvalg til enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer. Intet medlem af klubben må deltage i udenlandske badmintonstævner eller i kamp mod udenlandske badmintonspillere uden forud - gennem klubben - at have indhentet tilladelse fra DBF's forretningsudvalg.


§ 7. Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer. Ved aktive forstås medlemmer, som betaler fuldt kontingent og herved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben. Ved pas- sive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke spillet i klubben mod et årligt kontingent ønsker at være tilsluttet klubben.


§ 8. Ved indmeldelse betales det til enhver tid gældende indskud.


§ 9. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Betalingstidspunkt og betalingsmåde fastsættes af bestyrelsen. Desuden betaler alle aktive medlemmer årligt det kontingent, som de organisationer ,klubben skal være tilsluttet, fastsætter.


§ 10. Æresmedlemmer kan efter forslag af bestyrelsen udnævnes, når dette bliver vedtaget på en or- dinær generalforsamling med almindelig stemmeflerhed. Diskussion herom kan ikke finde sted.


§ 11. Når et medlem er i restance ud over 1 måned, har bestyrelsen ret, men ikke pligt, til med 8 da- ges varsel ved skriftlig henvendelse til det pågældende medlem at slette vedkommende. Med- lemmer er pligtig til at betale sine sædvanlige ydelser til klubben, indtil det tidspunkt på hvil- ket medlemsskabet annulleres.


§ 12. Bestyrelsen udarbejder plan for benyttelse af de til klubbens rådighed værende badmintonba- ner og bestemmer tildelingen af disse til brug for medlemmerne. Dersom klubben til fremme af sit formål arrangerer turneringer, matcher, sammenkomster eller lignende har bestyrelsen ret til at aflyse det planmæssige spil enkelte gange i sæsonen. Aflysninger sker ved opslag på en meddelelsestavle mindst tre uger før det pågældende arrangements afholdelse.


§ 13. Ethvert medlem, der efter bestyrelsens skøn modvirker klubbens interesse direkte eller ved sin adfærd skader klubbens omdømme, kan i kortere eller længere tid af bestyrelsen idømmes ka- rantæne. Under særlige omstændigheder kan bestyrelsen ekskludere et medlem. Det således ekskluderede medlem kan fordre sin sag forelagt den første ordinære generalforsamling og har herpå tale- men ikke stemmeret.


Generalforsamlinger


§ 14. Den øverste myndighed i klubbens anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslut- ningsdygtig uden hensyn til det mødte antal medlemmer.


§ 15. En gang årligt inden udgangen af august afholdes ordinær generalforsamling, til hvilken med- lemmerne indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på en meddelelsestavle på spille- stedet.


§ 16. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet skriftlig til formanden senest den 1. maj. Det reviderede regnskab samt de indkomne forslag skal være til gennemsyn i klubbens lokaler mindst 1 uge før generalforsamlingen afholdes.


§ 17. Dagsordnen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent.


2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år aflægges af:

     a. Bestyrelsens formand.

     b. Seniorspilleudvalg.

     c. Ungdomsspilleudvalg.

     d. Veteranspilleudvalg.


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 


Fremlæggelse af det nye budget samt kontingentets størrelse til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag.


5. Valg af bestyrelse:


     a. Formand/næstformand/kasserer. b. 1 bestyrelsesmedlem.

     c. Valg af seniorspilleudvalgsformand.

     d. Valg af ungdomsspilleudvalgsformand.


6. Valg af 1 revisor. 7. Valg af seniorspilleudvalgsnæstformand.


8. Eventuelt.


§ 18. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel som an- givet for den ordinære generalforsamling. Ekstraordinære generalforsamlinger kan afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes, når mindst 100 stemmeberettigede med- lemmer fremsætter skriftlig motiveret begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest én måned efter bestyrelsens modta- gelse af begæringen. På ekstraordinære generalforsamlinger kan kun de på dagsordnen optagne punkter behandles.


§ 19. Adgang til generalforsamlinger har alle medlemmer, der ikke er i restance. Stemmeret på gene- ralforsamlingen har alle aktive medlemmer, der ikke er i restance, er fyldt 18 år og har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Til valg af medlemmer til seniorspilleudvalget har dog medlemmer, der er fyldt 16 år stemmeret. Stemmeretten kan kun udøves ved personlig frem- møde på generalforsamlingen.


§ 20. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemme- lighed bortfalder forslaget, undtagen ved personvalg, der i sådanne tilfælde afgøres ved om- valg. Til vedtagelse af beslutninger om lovændringer og salg af fast ejendom kræves dog, at mindst tre fjerdedele af de stemmeafgivende medlemmer stemmer herfor. Om vedtagelse af beslutninger om klubbens opløsning gælder de særlige regler nedenfor i § 34.


§ 21. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstem- ningsmåden, dog skal dirigenten lade foretage hemmelig afstemning, såfremt begæring herom fremsættes af bestyrelsen eller mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.


Bestyrelsen.


§ 22. Klubben ledes af en bestyrelse, der består af: Formand, næstformand, kasserer, seniorspilleud- valgsformand, ungdomsspilleudvalgsformand og 1 andet medlem. Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling efter følgende retningslinier: Formand, næstformand og kasserer vælges på skift for 3 år af gangen. De øvrige medlemmer vælges for 2 år af gangen så vidt mu- ligt på skift. Valgbar til bestyrelsen er ethvert aktivt seniormedlem (medlemmer over 18 år) med mindst 3 måneders medlemskab.


§ 23. I tilfælde af afgang i årets løb kan bestyrelsen supplere sig indtil første ordinære generalfor- samling. I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted. Bestyrelsesmøder afhol-

des, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst halvdelen af bestyrelsen ønsker det. Afstemning på bestyrelsesmøder sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed er for- mandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol, i hvilken der tillige skal optages referater af generalforsamlinger, medlemsmøder og andre vig- tige sager, der kan antages at have blivende betydning for klubben. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.


§ 24. Bestyrelsen ansætter personale, fører tilsyn med dette og forestår klubbens daglige ledelse ved personligt arbejde eller ved dertil nedsatte udvalg.


§ 25. Klubben tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Ved køb, leje, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af formanden, næstformanden og kassereren.


Regnskab og revision


Regnskabsåret løber fra den 1. april til den 31. marts. Senest 3 uger før den ordinære general-


§ 26. forsamling sender bestyrelsen årsregnskab til de valgte revisorer.


§ 27. Klubbens regnskaber revideres af 1 af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registre- ret revisor, der vælges for 1 år ad gangen.


Ansvar over for tredjemand.


§ 28. Medlemmerne er ikke personligt ansvarlige for klubbens forpligtelser, kun den til enhver tid tilstedeværende klubformue hæfter for disse.


Spilleudvalg.


§ 29. Klubbens medlemmer over 40 år (veteranafdelingen) vælger selv et veteranspilleudvalg, hvor- til medlemmer over 40 år med mindst 3 måneders medlemskab er valgbare. Veteranspilleud- valget konstituerer sig selv og vælger sin formand, der er berettiget til at være tilstede under klubbens bestyrelses- og seniorspilleudvalgsmøder, når der på disse behandles emner, der an- går veteranarbejdet.


§ 30. Seniorspilleudvalgsformanden og seniorspilleudvalgsnæstformanden vælges af den ordinære generalforsamling på skift for 2 år af gangen. Seniorspilleudvalgs-formanden bliver medlem af klubbens bestyrelse. Seniorspilleudvalgsformanden udpeger efter generalforsamlingen holdle- dere for hvert seniorhold, der herefter sammen med seniorspilleudvalgsformanden og senior- spilleudvalgsnæstformanden udgør seniorspilleudvalget.

Udvalget kan supplere sig selv efter behov med bestyrelsens godkendelse.


§ 31. Seniorspilleudvalget har til opgave at arrangere træning samt matcher såvel mellem klubbens medlemmer indbyrdes som mod fremmede klubber. Udvalget registrerer og opbevarer holdud- tagelser, spilleresultater og lignende.


§ 32. Ungdomsspilleudvalgsformanden vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år af gan- gen. Formanden bliver medlem af klubbens bestyrelse. Ungdomsspilleudvalgsformanden ud- peger efter generalforsamlingen 1 medlem samt holdledere for hver ungdomsårgang, der heref- ter sammen med ungdomsspilleudvalgsformanden udgør ungdomsspilleudvalget.

Udvalget kan supplere sig selv efter behov med bestyrelsens godkendelse.


§ 33. Spilleudvalgenes arrangementer skal godkendes af bestyrelsen, der til enhver tid skal holdes underrettet om deres arbejde. Spilleudvalgene er i alle økonomiske forhold underlagt bestyrel- sen.


Klubbens opløsning.


§ 34. Beslutninger om klubbens opløsning kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvortil medlemmerne indkaldes skriftligt med 14 dages varsel og med angivelse af dagsordenen.


Til vedtagelse af beslutningen om klubbens opløsning kræves, at mindst 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er tilstede på generalforsamlingen, samt at forslaget vedtages af mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Er 3/4 af klubbens stemmeberettigede medlemmer ikke tilstede på generalforsamlingen, med forslaget i øvrigt er vedtaget med 3/4 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage skriftligt medlemmerne til en ny ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hen- syn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.


§ 35. I tilfælde af klubbens opløsning skal dens eventuelle formue efter den afsluttende generalfor- samlings bestemmelse skænkes bort til idrætslige formål i overensstemmelse med Folkeoplys- ningslovens bestemmelser.

Charlottenlund Badminton Klub | Maltegårdsvej 18 , 2820 Gentofte | Tlf. 25 12 82 14 | cbkfjer@mail.tele.dk